Hibe Detayı

AB FRiT1 “İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi“

AB FRiT1 “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi“ kapsamında Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısının İlanı

Amaç

Bu Uygulama Rehberinin amacı,“Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Gaziantep İlinde; Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Türk vatandaşlarına yönelik istihdam imkânlarını arttırmak ve KOBİ’lerin büyümesini desteklemek amacıyla Proje Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Programdan Yararlanma Koşulu

Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan, güncel (onaylı son mali yıla ilişkin) KOBİ Bilgi Beyannamesi olanve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.

Proje Teklif Çağrısı

Proje Teklif Çağrısı; GKSS’lerve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesinin öncelikleri dikkate alınarak Proje Uygulama Birimi tarafından hazırlanır.
Proje Teklif Çağrısı; Programın başvuru koşullarını, destek unsurlarını, limit ve oranlarını, bütçesini, takvimini, değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları içerir.
Proje Teklif Çağrısı, Başkanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girer ve KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilir.

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı - Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe

Proje Süresi, Destek Üst Limit ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek proje süresiasgari 6 (altı)azami 12(oniki) aydır. Revizyon talep edilmesi halinde,proje süresi 12(oniki) ayı geçemez.
Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL dir.
Programın destek oranı %75 (yetmiş beş) olarak uygulanır.
Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

Proje Destek Programı Ön Başvuru Formu’nu dolduran işletmeler aynı zamanda aşağıda yer alan anket formunu da doldurmak zorundadır.

Dökümanlar:

Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Proje Destek Programı Uygulama Rehberi

Proje Destek Programı Ön Başvuru Formu

Proje Destek Programı Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu

Proje Destek Programı Anketi